วุฒิสภากับการปกครอง

 senate

ในปี พ.ศ. 2489 ประเทศไทย ก่อตั้ง “วุฒิสภา” องค์กรที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อระบบการเมืองการปกครอง อำนาจ ที่เรียกร้อง ความยุติธรรม บุคคลที่มีสิทธิใช้อำนาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชน นั่นเอง เหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง จึงเป็นจุดสะท้อนถึงหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ

การเมืองไทยกับวุฒิสภา

วิกฤตการณ์การเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2556 ถึง 2557 เรียกกันว่ารัฐประหาร  โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นครั้งที่ 13 ของการทำรัฐประหารในประเทศไทย เนื่องจากวิกฤติการทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่คัดค้านร่างพระราชบัญญับัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของดร.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นวิกฤติสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

วิกฤติการณ์ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศ จะเห็นได้ว่า ประชาชน คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารประเทศ มีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง ตามรูปแบบประชาธิปไตย หน้าที่ของ ส.ว. และฝ่ายนิติบัญญัติต่างๆ ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงาน แสดงให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ เมื่อได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง การทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏร และรัฐสภา การกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิใช้อำนาจเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ระบบการเมืองการปกครองดำรงบทบาทและหน้าที่ต่อไปอย่างยุติธรรม ลดกิจกรรมทางทหารเพื่อรักษาความสงบสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ตามวิถีประชาธิปไตย  การตอบสนอง การแสดงความเรียกร้อง การแก้ปัญหาที่ได้รับการแตกประเด็น เพื่อการปฏิรูปประเทศ ป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่นในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม

 วุฒิสภามีความสำคัญอย่างไร

 

เมื่อกฏหมาย คือ บรรทัดฐานในการผดุงความยุติธรรมและความถูกต้องให้กับประชาชน ร่างพระราชบัญญัติและกฏหมายที่ถูกกลั่นกรอง จะได้รับการกลั่นกรองจาก ส.ว. ผู้มีอำนาจในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ให้มีความสมบูรณ์ รอบคอบ และรัดกุม

งานด้านบริหารราชการแผ่นดิน การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การเลือกตั้ง การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบฝ่ายบริหาร ความเห็นชอบให้บุคคลคนหนึ่งดำรงตำแหน่ง หรือ การถอดถอนบุคคล เป็นอำนาจหน้าที่ ของ  ส.ว. ที่ต้องกระทำ กลั่นกรองเพื่อให้การพิจารณาและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชน

การเมืองการปกครอง

ระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย มีพระมหากษัติทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นกำหนดรูปแบบการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 เมื่อระบบการปกครองเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา ได้ถูกกำหนดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ มีอำนาจและหน้าที่ต่อ ระบบการเมืองการปกครองโดยตรง

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

ประชาชน คือ ผู้กลั่นกรอง ว่าบุคคลใด มีความรู้ ความสามารถและมีความเหมาะสม สมควรได้รับสิทธิและดำรงตำแหน่งนี้ ด้วยการเลือกตั้งของประชาชน

ทิศทางของการเมือง เศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการเป็นอยู่ของประชาชน การเกิดวิกฤติต่างๆ จึงเป็นกระจกสะท้อน ด้านการเมืองการปกครองที่จะต้องได้รับการแก้ไข แม้ประเทศจะมีรัฐธรรมนูญ ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ระบบการปกครองเป็นไปอย่างยุติธรรม แต่การใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรือง จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องคำนึงถึงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะต้องใช้ความรู้ และความตระหนักรู้ เพื่อเลือกคนดี มีความสามารถ เข้ามาเป็น “สมาชิกวุฒิสภา”

 

ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย

senate11ความเป็นมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2518 ทางสภานิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายการจัดระเบียบทางราชการทางฝ่ายรัฐสภา เปิดให้มี สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และส่วนของสำนักงานราชการในชื่ออื่นๆ หน้าที่ของ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของรัฐสภา และเป็นผู้รักษาความปลอดภัยความสงบในรอบรัฐสภา และมีเลขาธิการเป็นคนคอยบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อประธานรัฐสภา และมีรองเลขาธิการคอยช่วยดูแลข้าราชการ และยังสามารถช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติงานด้วยก็ได้ ต่อมาภายในปี 2534 ทางนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแก้ไขกฎหมายราชการสังกัดรัฐสภา โดยได้สั่งมอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้าราชการอื่นๆ แล้วจึงนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา โดยทางรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบงานราชการ คือ ให้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำงานงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ให้เทียบเท่ากรม และได้เป็นนิติบุคคล ให้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และบรรดาอำนาจทั้งหลายของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาตั้งแต่ กิจการ สิทธิ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมไปถึงเงินงบประมาณของสำนักงานเลขาของรัฐสภามาเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร โดยมีเลขาธิการรัฐสภา และรองเลขาธิการรัฐสภา ดำเนินงานร่วมกัน โดยคำขอเหล่านี้ให้มีกำหนดใช้ถัดจากวันประกาศในราชการกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมทำหน้าที่คอยดูแลรักษาความเป็นอยู่ของราษฎรไทยให้น่าอยู่ และยังช่วยหน่วยงานของรัฐในการจัดงบประมาณต่างๆ ทั้งเรื่อง ทรัพย์สิน , กิจการ , ลูกจ้าง , งบประมาณ ต่างๆ ให้มีความสมดุลทางด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์ และไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองในงบประมาณนั้น ทุกวันนี้การเมืองของประเทศไทยนั้นยังไม่คงที่ทางหน่วยงานราชการต่างๆ จึงต้องร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

senate12

อำนาจหลักของวุฒิสภาไทยในปี 2550

senate8    อำนาจหลักของวุฒิสภาไทยในปี 2550 คือมีหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมายที่ถูกพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยส่วนมากวุฒิสภาของไทยยังขาดความหลากหลายในสังคม ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การชักนำของพวกพรรคการเมืองรัฐบาล ต่อมารัฐธรรมนูญของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของวุฒิสภาไทย และอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา โดยมีการกำหนดให้ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการเลือกตั้ง เอาไว้ทำหน้าที่การกลั่นกรองกฎหมายของประเทศ โดยให้เกิดการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนอภิปรายปัญหาระดับชาติโดยไม่ต้องมีการรอลงมติเอกฉันท์ ดังนั้นการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องมีการปรับปรุงให้โปร่งใส ทางรัฐธรรมนูญไทยในปี 2550 จึงได้มีการกำหนดหลักการใหม่ในการได้มาของวุฒิสภาให้มีความชอบธรรม

  1. ผู้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
  2. จำนวนของวุฒิสภาต้องคำนวณจากจำนวนประชากรเฉลี่ยรวมของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 200 คน
  3. ผู้ที่จะสมัครการเลือกตั้งวุฒิสภาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีคุณวุติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และต้องไม่มีอยู่ในพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง
  4. สมาชิกของวุฒิสภาต้องมีการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ปัญหาของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ส่งผลให้การทำหน้าที่การตรวจสอบยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงทำให้เกิดปัญหาในการยกร่างรัฐธรรมนูญในปี 2550 ในปัจจุบันวุฒิสภาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างเข้ามารุมให้ระบบรัฐธรรมนูญของไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย วุฒิสภาของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบภายในประเทศทั้งเศรษฐกิจ , การทำงานของหน่วยรัฐ , และการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรค เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่ทำให้เกิดการความเสียหายของชาติมากยิ่งขึ้นsenate10

สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน

senate5    สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน การเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนั้นมาจากการเลือกตั้ง 500 คน เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด จำนวน 375 คน รูปแบบเพิ่มรายชื่อบัญชีเขตตามเขตต่างๆ จำนวน 125 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทำหน้าที่คอยดูแลประชาชนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตคอยดูแลความช่วยเหลือด้านปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ให้มีความสะดวกสบายแก้ไขให้มีความเจริญมากขึ้น การเป็นสภาผู้แทนราษฎรต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎข้อบังคบกำหนดก็คือ เป็นคนสัญชาติไทย , ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี , ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคใดติดต่อกันใน 30 วัน , ผู้สมัครในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด 1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต หรือ จังหวัดที่ทำการสมัคร 2. ต้องเป็นคนเกิดในจังหวัดนั้นๆ 3. ต้องเคยเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นไปน้อยกว่า 5 ปี , ต้องเคยรับราชการ , ผู้สมัครแบบสัดส่วนต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับการสมัครแบบแบ่งเขต ในส่วนของข้อต้องห้ามของผู้สมัครการเลือกตั้งต้องมีดังนี้ ห้ามเคยติดยาเสพติดให้โทษ , ห้ามเคยเป็นบุคคลล้มละลายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม , เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งตามมาตรา 100 ( 1 ) ( 2 ) หรือ ( 4 ) , ห้ามเคยถูกจำคุกมาก่อน , ถูกไล่ออก หรือ ถูกปลด ในงานราชการ , ห้ามเคยเป็นคนที่ถูกคำสั่งสารให้สมบัติตกเป็นของแผ่นดิน , เป็นข้าราชการมีตำแหน่งนอกเหนือจากข้าราชการการเมือง , เป็นสมาชิกในสภาท้องถิ่น , เป็นพนักงานของหน่วยงานราชการ , ห้ามเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , อยู่ในระหว่างต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง , เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทางการเมือง

senate3

วุฒิสภาของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร

senate4    วุฒิสภาของประเทศฝรั่งเศสมีความสำคัญน้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของวุฒสภาในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความสำคัญน้อยมา และไม่เป็นที่สนใจจากสื่อมวลชน การดำรงตำแหน่งของประธานวุมิสภานั้นได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกภายในวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสที่ 5 และได้เป็นบุคคลสืบต่อการเป็นผู้รักษาการประธานาธิบดีใน กรณีที่ประธานาธิบดีในสมัยนั้น ลาออก , อสัญกรรม หรือถูกถอดถอนออกจากกรณีที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วถึง 2 ครั้ง กับ การลาออกของ ชาร์ล เดอโกล และอักครั้งหนึ่งของ ณอร์ม ปงปีดี ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันได้แก่ ฌ็อง – ปิแยร์ – แบล

อำนาจของวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ วุฒิสภา นั้นใกล้เคียงกับสภาผู้แทนราษฎร การร่างกฎหมาย เริ่มต้นโดยการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี หรือคนในสภา การร่างกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสต้องใช้ทั้ง 2 สอง สภา คือ ผู้แทนราษฎร กับ วุฒิสภา โดยการใช้ร่างกฎหมายเดียวกันถ้าหากทั้ง 2 สภา ได้มีความเห็นอันชอบตรงกันก็ถือว่าร่างกฎหมายนั้นใช้ได้ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น อำนาจของตรากฎหมายส่วนใหญ่แล้วจะตกในมือของสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า เมื่อหากมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการพรรคที่มีการเลือกเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังสามารถใช้อำนาจในการเสนอญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีอีกด้วย แต่การอภิปรายความไม่ไว้ววางใจนั้นค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่มากในสมัยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสที่ 4 ทางรัฐมนตรีที่เพิ่งได้ถูกแต่งตั้งนั้นไม่สามารถใช้สิทธิการลงมติไม่ไว้วางใจได้แต่ในทางกลับกันสมาชิกในรัฐสภาสามารถใช้การยื่นข้อมติไม่ไว้วางใจได้แต่ต้องมีสมาชิกอย่างน้อยร้อยละสิบของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อให้การยอมรับ และลงชื่อพร้อมกันในบางประเทศวุฒิสภาถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเข้ามาบริหารกฎหมายของประเทศ เพราะมีส่วนสำคัญในระบบราชการของแผ่นดิน

senate3

วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

senate2    วุฒิสภาไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรสภาไทยได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2489 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง และสมาชิกสภาจากการเลือกตั้งด้วยประชาชน 200 คน วุฒิสภาเป็นตัวแทนของประชาชนเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร และตัวมีจรรยาบรรณกับความซื่อสัตย์เพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองกฎหมาย เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยควบคุมการบริหารงานทางราชการด้วยการเปิดประชุมอภิปรายเพื่อให้รัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานราชการแผ่นดินแล้วลงมติ ตามหน้าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

วุฒิสภาของประเทศไทยได้มีอำนาจทำตามบัญญัติมีหน้าที่เฉพาะอีกหลายอย่าง เช่นการแต่งตั้ง แนะนำ หรือแต่งตั้งให้คนมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแผ่นดิน อย่างการหาคนเป็นกรรมการการเลือกตั้ง , ผู้ตรวจการของแผ่นดิน , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน , ตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ , กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศาลยุติธรรม , ศาลยุติธรรม , ศาลปกครองสูงสุด , คณะกรรมการทุจริตแห่งชาติ , กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนอกจากที่สามารถทำการแต่งตั้งได้แล้วยังสามารถทำการถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามงานราชการของแผ่นดินอย่างนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี , สมาชิกผู้แทนราษฎร , สมาชิกวุฒิสภา , ประธานศาลฎีกา , ตุลาการ , พนักงานอัยการ และตำแหน่งอื่นๆ อีกด้วย

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญของไทยปี 2550 วุฒิสภามีสมาชิกจำนวน 150 คน มาจากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และการสรรหา รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภามีอำนาจกลั่นกรอง พิจารณากฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานของราชการที่ควบคุมบริหารงานราชการของแผ่นดินได้ ในปัจจุบันตามบัญญัติของกฎหมายยังให้สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ทำการเลือกแต่งตั้ง เสนอชื่อ ให้ความเห็นชอบกับผู้ดำรงตำเหน่งตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามบัญญัติรัฐธรรมนูญ และนำรวบรวมข้อมูลหลักฐานพยาน แล้วแจ้งให้แก่วุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 121 ของบัญญัติธรรมนูญไทย ในปี 2550 อีกด้วย

senate

Loading...
X